ЕС финансира проекти за безопасни условия на труд

Европейския социален фонд съвместно с Министерството на труда и социалната политика започват процедура по финансиране на проекти за предоставяне на безопасни и здравословни условия на труд на работното място. С цел подобряване достъпа до заетост и качеството на работното място Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ се стреми към увеличаване броя на обхванатите заети в предприятията чрез въвеждане на нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и подобряване на организацията и условията на труд.

Настоящата процедура има за цел да подобри работната среда в предприятията, чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и, ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията.

Въвеждането на нови организационни практики, модели и системи за управление на човешките ресурси и инвестициите в безопасни и здравословни условия на труд са сред начините за постигане на напредък в тази посока. Осигуряването на възможности за въвеждане на гъвкави форми на заетост ще допринесе за съчетаване на професионалния и личния живот на заетите лица, а така също и до по-дългото оставане в заетостта на по-възрастните работници и служители.

В рамките на ОП РЧР процедурата „Добри и безопасни условия на труд“ предвижда безвъзмездна финансова помощ в общ размер от 80 млн. лв.

Участници:

 • Микро, малки и средни предприятия – без съфинансиране
 • Големи предприятия – съфинансиране от 20 % от общата стойност на проекта

Граници на финансирането:

 • Минимален размер – 50 000 лв.
 • Максимален размер – 391 166 лв.

Условия за финансиране:

 • Микро, малки и средни предприятия – без съфинансиране
 • Големи предприятия – съфинансиране от 20 % от общата стойност на проекта
 • Кандидатът отговаря на изискванията за предоставяне на минимални помощи, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013
 • За 2015 и 2014 години, кандидатът разполага с оборот (съгласно приложени оборотни ведомости) равен или по-голям от максимално допустимия размер на авансовото плащане (20% от стойността на безвъзмездната финансова помощ).)
 • Когато кандидатът е предвидил по проекта дейност 3 „Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите“, е необходимо да е осигурил в предприятията задължителните здравословни и безопасни условия на труд.
 • Кандидатът участва самостоятелно. Партньорството не е допустимо.
 • Кандидатът не може да бъде държавна/централна и/или териториална и/или общинска администрация.

Допустими дейности, за които може да се кандидатства:

 1. Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятията;
 2. Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за заетите в съответното предприятие лица, за период до 12 месеца;
 3. 3. Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите:

3.1. Осигуряване на средства за колективна защита, включително модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд.

3.2. Закупуване на ЛПС и специално работно облекло.

3.3. Придобиване на стандарти за безопасни условия на труд – BS OHSAS 18001:2007 (Ocupational Health and Safety System) – Система за управление на здравето и безопасността при работа.

3.4.Обучение на работниците и служители относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване.

3.5. Обучение на служители и работници за безопасна работа с нововъведеното по проекта работно оборудване и технологии, в случай че не е осигурено такова от доставчика, като обучението не следва да припокрива извънредния инструктаж за безопасност на труда. След извършване на дейностите по обучение следва да бъде издаден документ, удостоверяващ участието на определените служители в обученията.

 1. Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.

 

                                                                                              Източник: МТСП