Tel: 0888 953 394
Email: stm.complect.consult@mail.bg
ЗА КОНТАКТИЗА КОНТАКТИЗА КОНТАКТИ

ЗА КОНТАКТИ

Тел: 0888 953 394, Email: stm.complect.consult@mail.bg

Read More

ЗА КОНТАКТИ

Тел: 0884 334 381, Email: stm.complect.consult@mail.bg

Read More

ЗА КОНТАКТИ

Тел: 0884 334 381, Email: stm.complect.consult@mail.bg

Read More

Измервания на работната среда

Служба по трудова медицина Комплект Консулт е служба по трудова медицина, която извършва измервания (контрол)  на факторите  на работната среда съгласно Кодекса на труда, Закона за здравословни, безопасни условия на труд и Наредба 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

Службата по трудова медицина консултира работодателя относно обхвата и периодичността на необходимите измервания съобразно вида на предприятието, както и съдейства за организацията и провеждането на самите измервания от акредитирана лаборатория.

Службата по трудова медицина издава Сертификати и Протоколи за обекта или работното място според изискванията на нормативната уредба.

Факторите на работната среда включват:

–          Осветление

–          Микроклимат – температура, относителна влажност и скорост на въздуха

–          Шум

–          Вибрации

–          Вентилационни инсталации

–          Климатични инсталации

–          Контрол на електрически инсталации

ЗА НАС

Служба по трудова медицина Комплект Консулт  е дружество, регистрирано по реда на Търговския закон, предлагащо пълен комплект услуги в сферата на трудовата медицина и предоставянето на безопасни и здравословни условия […]

Read More
УСЛУГИ

Услугите на Служба по трудова медицина Комплект Консулт включват: извършване на измервания /контрол/ на факторите на работната среда изготвяне на оценка на риска на работните места във Вашата фирма разработване и […]

Read More
ОБУЧЕНИЯ

Семинар: РЕГУЛАЦИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (GDPR) И КАК ДА СЕ ПОДГОТВИМ Обучение по ЗБУТ – 21.03.2018 Обучение – 23.03.2016

Read More
ДОКУМЕНТИ

Тук можете да прочетете или изтеглите актуалната нормативна уредба и бланки за документи, свързани с трудовата медицина, трудовото право и трудовоправните взаимоотношения между работодателя и работника/служителя.

Read More
КОНТАКТИ

За контакти с екипа на Служба по трудова медицина Комплект Консулт се обадете на тел. +0359 888 953 394 или пишете на електронната ни поща – stm.complect.consult@mail.bg. Можете да следите за актуална информация […]

Read More