Обучение по ЗБУТ – 21.03.2018

Обучение на длъжностни лица, които ръководят и управляват трудовите процеси и
длъжностните лица, органите по БЗР и лицата провеждащи инструктажи по безопасност и здраве
при работа, представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията

Основание за провеждане: Наредба РД-07-2 от 16.12.2009 г за условията и реда за провеждане
на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд

Обучението по ЗБУТ е задължително за:
 длъжностни лица, които ръководят и управляват трудовите процеси – 2 год.
 длъжностните лица, органите по БЗР и лицата провеждащи инструктажи по безопасност и
здраве при работа – ежегодно
 представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията – ежегодно

Дата на провеждане: 21 март (сряда) 2018 г. – начало 9.30 часа

Място на провеждане: Дома на науката и техниката
гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 108, зала № 105 А

Лектори: инж. Ем. Димитрова, Ива Димитрова – юрист

Pokana_ZBUT_ 21.03.2018