Tel: 0888 953 394
Email: stm.complect.consult@mail.bg
ЗА КОНТАКТИЗА КОНТАКТИЗА КОНТАКТИ

ЗА КОНТАКТИ

Тел: 0888 953 394, Email: stm.complect.consult@mail.bg

Read More

ЗА КОНТАКТИ

Тел: 0884 334 381, Email: stm.complect.consult@mail.bg

Read More

ЗА КОНТАКТИ

Тел: 0884 334 381, Email: stm.complect.consult@mail.bg

Read More

Оценка на риска

 

Службата по трудова медицина СТМ Комплект Консулт изготвя оценки на риска на работното място съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска.

При оценяване на риска службата по трудова медицина обхваща всички аспекти на трудовата дейност с цел да установи всички възможни опасности и рискове. В зависимост от вида и спецификата на оценяваните обекти и дейности се избира подходът при оценяване. При всяко изменение във вида на работното място или вида дейност оценката на риска трябва да отчита тези изменения.

Службата по трудова медицина изготвя оценката на риска в следните етапи:

  1. класификация на трудовите дейности – изготвя се списък на трудовите дейности на оценяваните обекти, те се групират и се събира необходимата информация за тях – характерни опасности, нормативни разпоредби, мерки за защита и всякаква друга информация, необходима за оценяване на риска.

  1. идентифициране на опасностите при различните трудови дейности – наличие и категоризация на вероятни опасности и взаимодействието им с хора, имущество, работна или околна среда.

  1. определяне на работниците и служителите, изложени на опасности – тези, чиято дейност е пряко свързана с опасностите, или тези които могат да бъдат изложени на нейното въздействие, работниците и служителите, които се нуждаят от специална закрила, включително работници и служители, ненавършили 18 г., бременни и кърмещи работнички и служителки и тези с ограничена трудоспособност.

  1. определяне елементите на риска – тежестта на вредата, вероятността за нанасяне на тази вреда

  1. оценка на риска – установява се допустимостта на определения риск и необходимостта от прилагане на мерки за неговото предотвратяване или намаляване и ограничаване като се съобразяват разпоредбите на нормативната уредба

  1. документиране – осъществява се по ред и начин, определен от работодателя. Документацията се съхранява от работодателя.
ЗА НАС

Служба по трудова медицина Комплект Консулт  е дружество, регистрирано по реда на Търговския закон, предлагащо пълен комплект услуги в сферата на трудовата медицина и предоставянето на безопасни и здравословни условия […]

Read More
УСЛУГИ

Услугите на Служба по трудова медицина Комплект Консулт включват: извършване на измервания /контрол/ на факторите на работната среда изготвяне на оценка на риска на работните места във Вашата фирма разработване и […]

Read More
ОБУЧЕНИЯ

Семинар: РЕГУЛАЦИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (GDPR) И КАК ДА СЕ ПОДГОТВИМ Обучение по ЗБУТ – 21.03.2018 Обучение – 23.03.2016

Read More
ДОКУМЕНТИ

Тук можете да прочетете или изтеглите актуалната нормативна уредба и бланки за документи, свързани с трудовата медицина, трудовото право и трудовоправните взаимоотношения между работодателя и работника/служителя.

Read More
КОНТАКТИ

За контакти с екипа на Служба по трудова медицина Комплект Консулт се обадете на тел. +0359 888 953 394 или пишете на електронната ни поща – stm.complect.consult@mail.bg. Можете да следите за актуална информация […]

Read More