Tel: 0888 953 394
Email: stm.complect.consult@mail.bg
ЗА КОНТАКТИЗА КОНТАКТИЗА КОНТАКТИ

ЗА КОНТАКТИ

Тел: 0888 953 394, Email: stm.complect.consult@mail.bg

Read More

ЗА КОНТАКТИ

Тел: 0884 334 381, Email: stm.complect.consult@mail.bg

Read More

ЗА КОНТАКТИ

Тел: 0884 334 381, Email: stm.complect.consult@mail.bg

Read More

Политика за поверителност

Политика за поверителност

Уважаеми потребители,

Ние сме загрижени за запазване на Вашата поверителност и сме длъжни да защитаваме Вашите лични данни.В тази декларация Ви информираме как управляваме Вашите лични данни, Вашите права за поверителност и как законът Ви защитава.Моля, прочетете внимателно тази декларация за поверителност преди да използвате услугите ни.

Настоящата декларация има за цел да Ви информира:

-Какви лични данни събираме

-Как, с каква цел и за какъв срок се използват

-Условията, при които се предоставят на трети страни и с каква цел

-Условията за тяхното съхранение и приложените мерки за сигурността им

-Какви са Вашите права, свързани със защитата на личните данни

1.Кои сме ние и как може да се свържете с нас?

Ние сме Служба по трудова медицина на основание Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.     

СТМ КОМПЛЕКТ КОНСУЛТ ЕООД, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № 203749291, ИН по ЗДДС № BG203749291,  със седалище и адрес на управление гр. София,  ж.к Люлин 818

Може да се свържете с нас на имейл адрес office@stmcomplectconsult.com

 

2.Какви данни събираме за Вас?

В качеството Ви на работник или служител, ние събираме личните Ви данни, свързани с Вашето здравословно състояние,  физическото и психическото Ви развитие,  както и всяка друга информация,  съдържаща се в медицинските рецепти,  предписания,  протоколи,  удостоверения и в друга медицинска документация,  които се обработват,  използват и съхраняват в съответствие с чл. 27 и 28 от Закона за здравето.

Ние събираме следните лични данни:

-Име, Презиме и Фамилия;

-ЕГН;

-Адрес;

-Данни от картата за предварителен медицински преглед;

-Данни от медицински рецепти;

-Данни от предписания;

-Данни от протоколи;

-Данни от заключения от задължителен периодичен медицински преглед;

-Данни от заключения на Службата за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа;

-Данни от експертни решения на Териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК);

– Данни от експертни решения на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК);

-Данни от разпореждане на териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) за приемане на злополука за трудова, когато такива документи са налични;

 

3.Събираме ли чувствителни лични данни?

Въз основа на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR), част от посочените лични данни в т.2, се квалифицират като чувствителни, тъй като са свързани със здравното състояние на субекта на лични данни.

 

4.Събираме ли информация от деца?

Нашите услуги са предназначени за лица, навършили 18-годишна възраст и съзнателно не събираме информация за лица под тази възраст.В случай, че узнаем, че лице под 18 години ни е предоставило лични данни, ще ги изтрием незабавно.

 

5.Защо обработваме Вашите лични данни?

Ще използваме Вашата информация и лични данни само тогава, когато законодателството ни позволява.Най-често ще използваме личните Ви данни при следните обстоятелства:

-провеждане на консултации на работодателите с цел прилагане на превантивни подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

-въвеждане на принципа за управлението на дейностите по здраве и безопасност;

-извършване на наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд чрез извършването на предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания;

 

6.С кого споделяме вашите лични данни?

За да спазим всички законови и регулаторни изисквания, ние споделяме личните Ви данни с Министерство на здравеопазването и Регионалните здравни инспекции.Можем да разкриваме Вашите лични данни, когато такова разкриване е необходимо за създаването, упражняването или защитата на правни искове, независимо дали в съдебни производства или в административна или извънсъдебна процедура.В тези случаи не сме задължени да Ви информираме за разкриването на Вашите лични данни на публичните органи.

 

 

  1. Как ще Ви информираме за промени в Декларацията за поверителност?

Можем да актуализираме настоящата Декларация за поверителност от време на време.Ще Ви информираме чрез нашия сайт или ще актуализираме по-долу датата за промяна на Политиката за поверителност и ако не сте съгласен с извършените промени, можете да се свържете с нас.

 

  1. Какви права имате?

При определени обстоятелства имате права, съгласно приложимите закони за защита на личните данни и във връзка с Вашите лични данни.

Ако желаете да упражните някое от изброените по-долу права, моля, свържете се с нас.

Право да поискате достъп до личните си данни.Това Ви дава възможност да получите копие от личните си данни, които съхраняваме и да проверите дали са законно обработвани.

 

Право да поискате ограничаване на обработката на личните Ви данни.Това Ви дава възможност да се свържете с нас с искане за преустановяване на обработката на личните Ви данни в следните хипотези:

а)ако искате да докажем точността на данните;

б)когато смятате, че използването на данните от нас е незаконно;

в)когато изисквате от нас да съхраняваме данните дори ако вече нямаме нужда от това, тъй като Ви е нужно да установите, за да упражнявате или да докажете Ваши претенции

г)когато сте се противопоставили на използването на Вашите данни, но трябва да проверим дали притежаваме законови основания да ги използваме.

 

Право да поискате коригиране на личните Ви данни, които имаме за Вас.Това Ви дава възможност да коригирате всички непълни или неточни данни, които имаме за Вас.Въпреки това, може да се наложи да проверим точността на новите данни, които ни предоставяте.

 

Право да поискате заличаване на личните Ви данни.Това право Ви дава възможност да се свържете с нас с искане за изтриване или премахване на личните Ви данни, когато няма основателна причина, за да продължим да ги обработваме.Освен това имате право да поискате да изтрием или премахнем личните Ви данни, когато успешно сте упражнили правото си да възразите срещу обработването (виж по-долу), когато имате съмнение, че е възможно да сме обработили Вашата информация не в съответствие със законовите изисквания или  когато се изисква да изтрием личните Ви данни, за да бъдем в съответствие със законовите изисквания.Моля, имайте предвид, че за определени цели може да сме законово задължени да съхраняваме Вашите лични данни (Виж раздел 9).

 

Право на възражение срещу обработването на личните Ви данни, когато е основано на легитимен интерес (или на такъв на трета страна) и има основание за Ваши конкретни интереси, което Ви кара да се противопоставите на обработката на личните Ви данни на това основание, като смятате, че обработването нарушава Ваши основни права и свободи.

 

Право да поискате прехвърляне на личните Ви данни към Вас или на трета страна.Ще Ви предоставим или на посочената трета страна, която сте избрали, Вашите лични данни в структуриран, обикновено използван, машинно четим формат.Имайте предвид, че това право се отнася само за автоматизирана информация, за която първоначално сте предоставили съгласието си да използваме.

 

Право да оттегляте Вашето съгласие за обработването на личните Ви данни имате по всяко време.Това не засяга законосъобразността на обработката, която вече сме извършили на основание предварително дадено Ваше съгласие.

 

Обикновено не се изисква такса:Нямате задължение за плащане на такса за достъп до личните Ви данни (или за упражняване на някое от другите Ви права).Въпреки това, може да наложим разумна такса, ако молбата Ви е очевидно неоснователна, повтаряща се или прекомерна.Може да откажем да изпълним искането Ви при тези обстоятелства.

 

Срок за отговор:Ще направим всичко възможно, за да отговорим на всяко легитимно искане в рамките на един месец от подаването му.Може да ни отнеме повече от месец, в случай че искането Ви е особено сложно или сте направили няколко искания.В този случай ще Ви уведомим и ще Ви държим в течение.Освен това имате право да подадете жалба по всяко време до Комисията за защита на личните данни, както е посочено в раздел 11.Преди да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, бихме искали да се запознаем с Вашите основания за жалба и претенции и да направим всичко възможно, за да ги разрешим.За тази цел може да използвате формата за контакт, за да се свържете с нас.

 

9.Къде съхраняваме Вашите данни и за какъв период от време?  

Данните, които събираме за Вас, ще бъдат съхранявани и обработвани на защитени сървъри, за да се осигури възможно най-добрият потребителски опит.

Ще запазим Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за целите на съответствие със законови, счетоводни или отчетни изисквания.

За да определим подходящия период на запазване на личните Ви данни, ние вземаме предвид количеството, естеството и чувствителността на личните Ви данни, потенциалния риск от вреди от неразрешено използване или разкриване на Вашите лични данни, целите, за които обработваме личните Ви данни и дали можем да постигнем тези цели чрез други средства и приложимите законови изисквания.

В случай, че имате въпроси относно периода на съхранение на Вашите лични данни, моля, свържете се с нас чрез формата за контакт.

 

10.Технически и организационни мерки за сигурност при обработката

Цялата информация, която получаваме за Вас, се съхранява на защитени сървъри и сме изпълнили технически и организационни мерки, които са подходящи и необходими за защита на Вашите лични данни.Използваме софтуер, който обработва събраните данни и генерира анализи.В кръга ни на защита попадат и SSL, cryptographic hash function.Ние непрекъснато оценяваме сигурността на своята мрежа и годността на своята програма за вътрешна информационна сигурност, която е предназначена да:

-спомага за защитата на Вашите данни от случайни или незаконни загуби, достъп или разкриване;

-идентифицира разумно предвидими рискове за сигурността на мрежата на Комплект Консулт;

-намалява рисковете за сигурността, включително чрез оценка на риска и редовно тестване;

Моля, имайте предвид, че въпреки предприетите от нас мерки за защита на Вашите данни, прехвърлянето на данни през интернет или други отворени мрежи никога не е напълно защитено и съществува риск личните Ви данни да станат достъпни до неупълномощени трети страни.

 

11.Контакт

За допълнителна информация или за упражняване на Вашите права можете да се свържете с нас чрез формата за контакт.

За въпроси, свързани със защитата на лични данни, Вашият местен надзорен орган е:

Комисия за защита на лични данни

Адрес:София, 1592, бул.“Цветан Лазаров“2

Тел.+359 2 915 3580 Fax +359 2 915 3525

Email:kzld@cpdp.bg

Уебсайт:http://www.cpdp.bg/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗА НАС

Служба по трудова медицина Комплект Консулт  е дружество, регистрирано по реда на Търговския закон, предлагащо пълен комплект услуги в сферата на трудовата медицина и предоставянето на безопасни и здравословни условия […]

Read More
УСЛУГИ

Услугите на Служба по трудова медицина Комплект Консулт включват: извършване на измервания /контрол/ на факторите на работната среда изготвяне на оценка на риска на работните места във Вашата фирма разработване и […]

Read More
ОБУЧЕНИЯ

Семинар: РЕГУЛАЦИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (GDPR) И КАК ДА СЕ ПОДГОТВИМ Обучение по ЗБУТ – 21.03.2018 Обучение – 23.03.2016

Read More
ДОКУМЕНТИ

Тук можете да прочетете или изтеглите актуалната нормативна уредба и бланки за документи, свързани с трудовата медицина, трудовото право и трудовоправните взаимоотношения между работодателя и работника/служителя.

Read More
КОНТАКТИ

За контакти с екипа на Служба по трудова медицина Комплект Консулт се обадете на тел. +0359 888 953 394 или пишете на електронната ни поща – stm.complect.consult@mail.bg. Можете да следите за актуална информация […]

Read More