Tel: 0888 953 394
Email: stm.complect.consult@mail.bg
ЗА КОНТАКТИЗА КОНТАКТИЗА КОНТАКТИ

ЗА КОНТАКТИ

Тел: 0888 953 394, Email: stm.complect.consult@mail.bg

Read More

ЗА КОНТАКТИ

Тел: 0884 334 381, Email: stm.complect.consult@mail.bg

Read More

ЗА КОНТАКТИ

Тел: 0884 334 381, Email: stm.complect.consult@mail.bg

Read More

Служба по трудова медицина

СТМ Комплект Консулт ЕООД е служба по трудова медицина, регистрирана в Министерство на здравеопазването с Удостоверение № 592 от 09.11.2015 г.

Дейността на СТМ Комплект Консулт е регламентирана по реда на Закона за здраве и безопасни условия на труд и НАРЕДБА №3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на Службите по трудова медицина.

При осъществяване на функциите по чл. 25, ал. 2 ЗЗБУТ и при реализиране на основните дейности по чл. 25а ЗЗБУТ екипът на службата по трудова медицина консултира и подпомага работодателите за прилагане на превантивните подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за въвеждане на принципа за постоянното подобряване на управлението на дейностите по здраве и безопасност.

Службата по трудова медицина осъществява предимно превантивна дейност, с която консултира и подпомага работодателя, КУТ и ГУТ при планирането и организирането на дейностите по:

  • осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд;
  • укрепване на здравето и работоспособността на работещите във връзка с извършваната от тях работа;
  • приспособяване на работата към възможностите на работещия, като се отчита неговото физическо и психическо здраве.

Службата по трудова медицина осъществява основните си дейности като:

– разработва и участва в изпълнението на програми за обучение на ръководния персонал, на работещите и на техните представители по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазването на изискванията за безопасна работна практика;

– организира и провежда обучението на работещите по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ във връзка с конкретните опасности на работното място;

– предоставя информация на работещите за здравните рискове, свързани с работата, и за резултатите от проведените медицински прегледи и изследвания;

– дава индивидуални съвети на работещите във връзка със здравето и безопасността при работа;

– участва в реализирането на програми за промоция на здравето на работещите на работното място, отстраняване на рисковите фактори на начина на живот, опазване и укрепване на работоспособността и преодоляване на стреса при работа;

– подпомага работодателите при изпълнението на нормативно установените изисквания, свързани със здравословните и безопасните условия на труд;

– подпомага работодателите при разработването на правила, норми и инструкции в предприятията за осигуряване на здраве и безопасност при работа и дават съвети на работещите за правилното им прилагане;

– консултира и подпомага комитетите и групите по условия на труд при осъществяване на дейността им по чл. 29 ЗЗБУТ

Службата по трудова медицина извършва наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд на всички обслужвани работници/служители, включително и на тези с повишена чувствителност и намалена резистентност, като:

  1. консултира и подпомага работодателя при организирането на:

–  предварителни медицински прегледи и изследвания за преценка на пригодността на работещите при постъпване на работа;

–  периодични медицински прегледи и изследвания за ранното откриване на изменения в организма в резултат от въздействия на работната среда и трудовия процес;

  1. предоставя информация на медицинските специалисти, извършващи периодичните медицински прегледи, по отношение на идентифицираните опасности и установения риск за здравето и безопасността на работещите;
  2. уведомява избрания общопрактикуващ лекар за заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещия, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение;
  3. изготвя заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа.

Службата по трудова медицина, съгласно нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа и въз основа на оценката на риска и конкретните условия на труд, предлага вида на медицинските специалисти, извършващи прегледите и необходимите изследвания.

Службата по трудова медицина предлага списък на професиите и длъжностите, при които работещите подлежат на задължителни периодични медицински прегледи и изследвания, вида на медицинските специалисти, извършващи прегледите и необходимите изследвания, както и честотата на провеждане на периодичните медицински прегледи и изследвания.

Службата по трудова медицина изготвя заключение в зависимост от нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа, оценката на риска и резултатите от проведените медицински прегледи и изследвания и го предоставя на работодателя и на работещия. (съгласно Приложение № 4 от Наредба № 3).

Службата по трудова медицина анализира здравното състояние на работещите и връзката му с условията на труд във всяко от обслужваните предприятия въз основа на:

–  резултатите от извършените предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания;

–  информация за временната неработоспособност по данни от копия на болнични листове, предоставени от работодателя;

–  информация за трайната неработоспособност по данни от работодателя и/или от работещия;

–  информация за регистрирани професионални болести по данни от работодателя и/или от работещия;

–  информация за трудовите злополуки по данни от работодателя и/или работещия.

Службата по трудова медицина ежегодно изготвя обобщени анализи на здравното състояние на работещите за всяко от обслужваните предприятия във връзка с конкретните условия на труд (съгласно Приложение № 5 от Наредба № 3) и ги предоставя до 30 юли на съответната година на работодателя на обслужваното предприятие и на регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве, на територията на която се намира обслужваното предприятие.

За проследяване на здравното състояние на всеки работещ във връзка с условията на труд службата по трудова медицина води здравни досиета на електронен и хартиен носител (по образец съгласно Приложение № 6 от Наредба № 3). Към здравното досие се съхраняват копия на карта за предварителен медицински преглед, резултати и заключения от задължителния периодичен медицински преглед, заключения на службата за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа, експертни решения на териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК)/Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), разпореждане на териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) за приемане на злополука за трудова, когато такива документи са налични.

Службата по трудова медицина участва в извършването на оценката на риска за здравето и безопасността на работещите и съвместно с работодателя на обслужваното предприятие и в съответствие с изготвената оценка на риска:

–  разработва и предлага мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установения риск;

–  отчита установения риск, причините за възникване на идентифицираните опасности и техните характеристики, включително осъществимостта на мерките и възможностите за инвестиции;

–  оценява ефикасността на предприетите от работодателя мерки.

Службата по трудова медицина разработва препоръки за работодателя за преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на работещи, които се нуждаят от специална закрила.

ЗА НАС

Служба по трудова медицина Комплект Консулт  е дружество, регистрирано по реда на Търговския закон, предлагащо пълен комплект услуги в сферата на трудовата медицина и предоставянето на безопасни и здравословни условия […]

Read More
УСЛУГИ

Услугите на Служба по трудова медицина Комплект Консулт включват: извършване на измервания /контрол/ на факторите на работната среда изготвяне на оценка на риска на работните места във Вашата фирма разработване и […]

Read More
ОБУЧЕНИЯ

Семинар: РЕГУЛАЦИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (GDPR) И КАК ДА СЕ ПОДГОТВИМ Обучение по ЗБУТ – 21.03.2018 Обучение – 23.03.2016

Read More
ДОКУМЕНТИ

Тук можете да прочетете или изтеглите актуалната нормативна уредба и бланки за документи, свързани с трудовата медицина, трудовото право и трудовоправните взаимоотношения между работодателя и работника/служителя.

Read More
КОНТАКТИ

За контакти с екипа на Служба по трудова медицина Комплект Консулт се обадете на тел. +0359 888 953 394 или пишете на електронната ни поща – stm.complect.consult@mail.bg. Можете да следите за актуална информация […]

Read More